ZWROTY I REKLAMACJE

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.reelbeaute.pl prowadzony jest przez BYONA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Sienna 93/ 4, 00-815 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000889042, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, NIP: 5272953024, REGON: 388453643 oraz adres poczty elektronicznej: reel@reelbeaute.pl

Zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego RÉ EL BEAUTÉ:

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.4.2. pisemnie na adres sklepu: BYONA Sp. z o. o. ul. Sienna 93/4, 00-815 Warszawa;

2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej: reel@reelbeaute.pl
2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz zdjęcia dowodu zakupu;

(2) żądania Usługobiorcy;

oraz

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

7. Reklamacja produktu:

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

7.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Potwierdzenie zgodności z zamówieniem powinno nastąpić w momencie odbioru paczki a ewentualne niezgodności zgłoszone kurierowi, a w przypadku dostaw do paczkomatów, nie później niż 24h po dostawie paczki do paczkomatu.

7.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

7.3.1. pisemnie na adres: BYONA Sp. z o. o. ul. Sienna 93/4, 00-815 Warszawa;

7.3.2. w formie elektronicznej: reel@reelbeaute.pl

7.4 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

(2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży –

(a) naprawa lub wymiana

(b) w przypadku gdy jest to niemożliwe – oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

oraz

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Nie będą uznawane reklamacje dotyczące wpływu produktów na cerę – każdy produkt zawiera informację do jakiego rodzaju skóry i cery jest przeznaczony – prosimy o uważne zapoznanie się z opisami produktów.

7.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany. Sklep może dokonać́ wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub sklep może dokonać́ naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla sklepu. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, sklep może odmówić́ doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Klient może wówczas żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
7.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: 4Values/BYONA Sp. z o. o, ul. Parzniewska 4, 05-800 Pruszków. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
7.7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
9.1.1. pisemnie na adres: BYONA Sp. z o. o. ul. Sienna 93/4, 00-815 Warszawa
9.1.2. w formie elektronicznej: reel@reelbeaute.pl.

Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 12 Regulaminu. Konsument powinien skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę wzoru formularza (w szczególnych przypadkach, nie jest to obowiązkowe).

9.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

9.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
9.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

9.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

9.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zamówiony Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie/firmie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument powinien na swój własny koszt zwrócić zamówiony Produkt (odpowiednio zabezpieczony do transportu) na adres:

4Values Sp. z o. o./BYONA Sp. z o. o, ul. Parzniewska 4, 05-800 Pruszków

9.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument.

9.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu

Formularz zwrotu/odstąpienia od umowy zawartej na odległość należy pobrać poniżej.

Formularz zwrotu RÉ EL BEAUTÉ

Koszyk
Scroll to Top

CHCEMY NAGRODZIĆ TWOJĄ LOJALNOŚĆ

Korzyści z członkostwa w naszym programie lojalnościowym:

  • Możliwość wymiany punktów lojalnościowych na dowolne produkty
  • Możliwość zamówienia naszych produktów przedpremierowo
  • Prezent urodzinowy
  • Dni zakupu w których uzyskach więcej punktów lojalnościowych

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla.