REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU RÉ EL BEAUTÉ

Wszystkie dane do kontaktu w sprawach zamówień znajdują się w zakładce Kontakt.

Sklep Internetowy www.reelbeaute.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.reelbeaute.pl prowadzony jest przez spółkę BYONA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Sienna 93/ 4, 00-815 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000889042, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, NIP: 5272953024, REGON: 388453643 oraz adres poczty elektronicznej: reel@reelbeaute.pl

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne,

 • Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. KLIENT/OSOBA FIZYCZNA/UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.reelbeaute.pl

1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA/SKLEP – spółka BYONA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Sienna 93/4, 00-815 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000889042, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, NIP: 5272953024; REGON: 388453643 oraz adres poczty elektronicznej: reel@reel-beaute.com

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia i usługi związane z realizacją zamówienia, Subskrypcja oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Utwórz konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Zakładając konto użytkownik serwisu zgadza się na przetwarzanie danych osobowych (adres email) przez Sprzedawcę w celu marketingowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Użytkownik serwisu ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach zawartych w polityce prywatności sklepu internetowego. Dane osobowe w sklepie internetowym przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reel@reel-beaute.com lub też pisemnie na adres: BYONA Sp. z o. o. ul. Sienna 93/4, 00-815 Warszawa,
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w polu „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „OK”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reel@reel-beaute.com lub też pisemnie na adres: BYONA Sp. z o. o. ul. Sienna 93/4, 00-815 Warszawa
2.1.3.2. Zapisując się do Newslettera użytkownik serwisu zgadza się na przetwarzanie danych osobowych (adres email) przez Sprzedawcę w celu marketingowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Użytkownik serwisu ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach zawartych w polityce prywatności sklepu internetowego. Dane osobowe w sklepie internetowym przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności.
2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
2.4.2. pisemnie na adres sklepu: BYONA Sp. z o. o. ul. Sienna 93/4, 00-815 Warszawa;
2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej: reel@reelbeaute.pl
2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz zdjęcia dowodu zakupu; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 1. SUBSKRYPCJE I PROGRAM LOJALNOŚCIOWY 

3.1. Subskrypcje i Program lojalnościowy są dostępne dla osób fizycznych wyłącznie do użytku osobistego i domowego i jest ograniczony do jednego konta na osobę. Korporacje, stowarzyszenia lub inne grupy nie mogą uczestniczyć w Programie. Osoby fizyczne są zdefiniowane powyżej. Aby dołączyć do Programu, nie jest wymagany żaden zakup. Programu nie można używać do żadnych celów biznesowych ani komercyjnych. Według naszego uznania możemy odmówić założenia konta bez podania przyczyny. Pracownicy i osoby zatrudnione przez naszych partnerów biznesowych lub dostawców są uprawnieni do członkostwa wyłącznie do użytku osobistego i domowego, ale mogą zostać wykluczeni z niektórych korzyści Programu według naszego wyłącznego, ale rozsądnego uznania.

3.2. Aby się zarejestrować, Użytkownik musi podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz utworzyć hasło. Może również mieć możliwość podania nam swojego adresu pocztowego, rodzaju cery, daty urodzenia i numeru telefonu komórkowego, jednak ta informacja jest opcjonalna. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie dokładności informacji o swoim koncie i za ich aktualizację zgodnie z wymaganiami. Użytkownik może aktualizować swoje dane osobowe w obszarze Konta.

3.3 Tylko jedno konto Programu może być powiązane z jednym członkiem i jednym adresem e-mail. W przypadku sporu dotyczącego własności konta członkowskiego Programu, członek zostanie uznany za uprawnionego posiadacza konta z adresu e-mail podanego w momencie rejestracji. Dla celów niniejszych „upoważniony właściciel konta” jest zdefiniowany jako osoba fizyczna przypisana do przesłanego adresu e-mail przez dostawcę Internetu, dostawcę usług online lub inną organizację (np. firmę, instytucję edukacyjną itp.) odpowiedzialny za przydzielanie adresów e-mail dla domeny powiązanej z przesłanym adresem e-mail. Nie zezwalamy kilku osobom na korzystanie z jednego konta w celu gromadzenia korzyści z Programu. Ani konta, ani nagrody Programu, korzyści i/lub punkty nie mogą być przenoszone, udostępniane ani łączone przez członków. Tylko członek płacący za produkty i/lub usługi może gromadzić nagrody, korzyści i/lub punkty. Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania liczby kont na gospodarstwo domowe i odrzucania, łączenia lub zamykania dodatkowych lub duplikatów kont w dowolnym momencie. Informacje o koncie (w tym szczegóły bezpieczeństwa) są poufne i nie powinny być udostępniane przez Użytkownika żadnej innej osobie.

3.4. W sklepie internetowym dostępna jest opcja subskrypcji – oznacza to, że każdy zarejestrowany Użytkownik ma możliwość zakupu cyklicznego danego produktu według dostępnych w sklepie opcji zakupu; dostawa w opcji subskrypcji jest zawsze darmowa, bez względu na wartość produktów.

3.4.1. W przypadku korzystania z subskrypcji dopuszczalna jest jedynie płatność automatyczna ze wskazanej przez Użytkownika karty kredytowej/debetowej.

3.4.2. Użytkownik może w każdym czasie zmienić subskrypcję lub zrezygnować z subskrypcji

3.5. Program lojalnościowy

3.5.1. Zakładając konto w sklepie www.reelbeaute.pl Użytkownik dołącza do programu lojalnościowego i zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu marketingowym, zgodnie z polityką prywatności.

3.5.2. Za każdy zrealizowany i nie zwrócony zakup lub polecenie i oferowanych towarów innej osobie, która następnie dokona zakupu w sklepie. Użytkownik otrzymuje punkty, zgodnie z poniższą tabelą:

1 zł 1 punkt
32 punkty 1 zł
6 punktów 1 $/€

3.5.3. Punkty zbierane są bez limitu, przy każdym zakupie oraz za polecenie sklepu i oferowanych towarów innej osobie, która następnie dokona zakupu w sklepie. Użytkownik, który otrzyma swój indywidualny kod polecenia, a następnie przekaże go innemu użytkownikowi, który ostatecznie zrealizuje zamówienie wraz z użyciem, otrzyma za polecenie dodatkowe punkty.

3.5.4. Punkty zebrane przez Użytkownika w ramach programu mogą zostać zamienione na dodatkowy rabat na kolejne zakupy w sklepie.

3.5.5. Punkty ważne są przez 24 miesiące. Po upływie tego terminu punkty na koncie Użytkownika są anulowane. Wyślemy Ci wiadomość e-mail przed wygaśnięciem punktów.

3.6. Vouchery

3.6.1. Na stronie sklepu www.reelbeaute.pl możliwy jest zakup Vouchera/Karty podarunkowej o wartości od kwoty 200 zł do kwoty 2500 zł. Użytkownik może dowolnie wybrać kwotę Vouchera/Karty podarunkowej w przedziale kwot określonych powyżej.

3.6.2. Zakupiony Voucher/Karta podarunkowa zostanie automatycznie przesłany do Użytkownika w formacie PDF na wskazany adres mailowy Użytkownika, a także zostanie umieszczony na koncie Użytkownika w historii zamówień.

3.6.3. Produkty i usługi dostępne w ramach Programu oraz wszelkie próbki, które możemy dostarczyć Użytkownikowi, są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i domowego i nie są przeznaczone do dalszej sprzedaży.  Użytkownik nie może sprzedawać ani odsprzedawać żadnych produktów, usług ani próbek, które kupuje lub w inny sposób od nas otrzymuje, pod rygorem możliwości żądania odszkodowania z tytułu bezprawnej sprzedaży lub odsprzedaży. Zastrzegamy sobie także prawo, bez powiadomienia, do anulowania lub zmniejszenia ilości dowolnego zamówienia do zrealizowania i/lub wszelkich produktów lub usług, które naszym zdaniem, według naszego wyłącznego uznania, mogą spowodować naruszenie naszych Warunków lojalnościowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za nagrody, korzyści i/lub punkty utracone lub wykorzystane w wyniku oszukańczych działań użytkownika lub osób trzecich.

3.7. Sklep zastrzega, że może według wyłącznego uznania sklepu przeglądać, zmieniać, anulować lub modyfikować dowolny aspekt Programu i/lub korzyści z Programu, jak opisano powyżej, bez żadnego powiadomienia. W takim przypadku ostatnia wersja Programu będzie miała natychmiastowe zastosowanie. W żadnym przypadku zmiany te nie będą miały wpływu na korzyści z Programu nabyte do czasu zmiany Programu. Niniejsze Warunki nie zmieniają w żaden sposób warunków jakiejkolwiek innej umowy, którą Użytkownik może zawrzeć ze sklepem, w tym Warunków mających zastosowanie do sprzedaży naszych produktów lub usług. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami lojalnościowymi, Polityką prywatności naszej witryny nie możesz uczestniczyć w Programie. Program jest nieważny tam, gdzie jest to zabronione przez prawo. Zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia Użytkownika z Programu lub przerwania udziału Użytkownika w Programie oraz do kontroli konta Użytkownika w Programie w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego, ale rozsądnego uznania. Wszelkie podejrzenia nadużycia Programu, nieprzestrzegania jakichkolwiek Warunków programu lojalnościowego, nielegalnej działalności, oszustwa, wprowadzenia w błąd lub innego zachowania niezgodnego z niniejszymi Warunkami programu lojalnościowego i/lub szkodliwego dla nas lub naszych interesów, w tym między innymi wszelkie podejrzenia nielegalnego, oszukańczego lub innego nieautoryzowane użycie jakichkolwiek nagród, punktów, kart, kredytów, talonów, kuponów, upominków i/lub certyfikatów Programu (wszystko zgodnie z naszym wyłącznym, ale uzasadnionym uznaniem) może spowodować unieważnienie członkostwa i uniemożliwić dalsze udział w Programie. Jeśli członkostwo Użytkownika zostanie anulowane, wszelkie nagrody i korzyści na koncie Programu automatycznie wygasną, a dostęp do Programu i funkcji zostanie automatycznie zakończony. Jeśli podejrzewamy nielegalną działalność, oszustwo, wprowadzenie w błąd, nadużycie lub naruszenie niniejszych Warunków programu lojalnościowego, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych.

3.8. Jeśli Użytkownik zdecyduje, że nie chce już być częścią Programu, może zakończyć swoje członkostwo w Programie w dowolnym momencie, kontaktując się z naszym Zespołem Obsługi Klienta. Jeśli Użytkownik zakończy członkostwo, automatycznie utraci wszystkie zgromadzone punkty, korzyści i swój status poziomu oraz nie będzie już otrzymywać wiadomości związanych z Programem.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i EUR/USD i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

4.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.

4.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego i jego zaakceptowanie oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 • Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki
 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
 • Płatności elektroniczna wybrany przez Klienta bank
 • Google Pay
 • Apple Pay
 • BLIK
 • REVOLUT
 • Płatności walutowe
 • Visa Mobile
 • Portfele elektroniczne

5.1.1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą wykonywane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24, Montonio oraz Stripe.

5.1.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub/i Montonio/Stripe. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

5.1.3. PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, 61-754 Poznań, przy ul. Szyperska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-236-98-87, REGON 301345068;

Montonio Finance UAB z siedzibą w Wilnie, adres: Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius, Lithuania, numer rejestru: 305205122; Stripe Technology Europe, Limited z siedzibą w Dublinie, adres: The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Ireland.

5.2. Termin płatności:

5.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna przy zakupach poniżej kwoty 250 zł, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Wysyłka zagranicę płatna jest według stawek obowiązujących w danym kraju odbioru przesyłki.

6.2. Na terytorium Polski przy zakupach powyżej 250 zł dostawa jest darmowa, poza wyborem przesyłki DPD za pobraniem.

6.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

6.3.1. Przesyłka kurierska: DPD, InPost, a przesyłka kurierska pobraniowa: za pośrednictwem DPD. Przesyłka do Paczkopunktu: DPD Pickup i InPost Paczkomat. Przesyłki zagraniczne realizowane są za pośrednictwem DPD, FedEx.

6.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 1-3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

6.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
6.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. REKLAMACJA PRODUKTU

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
7.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Potwierdzenie zgodności z zamówieniem powinno nastąpić w momencie odbioru paczki a ewentualne niezgodności zgłoszone kurierowi, a w przypadku dostaw do paczkomatów, nie później niż 24h po dostawie paczki do paczkomatu.

7.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

7.3.1. pisemnie na adres: BYONA Sp. z o. o. ul. Sienna 93/4, 00-815 Warszawa;
7.3.2. w formie elektronicznej: reel@reelbeaute.pl

7.4 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży – (a) naprawa lub wymiana (b) w przypadku gdy jest to niemożliwe –  oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Nie będą uznawane reklamacje dotyczące wpływu produktów na cerę – każdy produkt zawiera informację do jakiego rodzaju skóry i cery jest przeznaczony – prosimy o uważne zapoznanie się z opisami produktów.

7.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany. Sklep może dokonać́ wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub sklep może dokonać́ naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla sklepu. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, sklep może odmówić́ doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Klient może wówczas żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
7.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: 4Values/BYONA Sp. z o. o, ul. Parzniewska 4, 05-800 Pruszków. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
7.7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
8.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

8.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
8.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
9.1.1. pisemnie na adres: BYONA Sp. z o. o. ul. Sienna 93/4, 00-815 Warszawa
9.1.2. w formie elektronicznej: reel@reel-beaute.com. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 12 Regulaminu. Konsument powinien skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę wzoru formularza (w szczególnych przypadkach, nie jest to obowiązkowe).

9.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

9.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
9.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

9.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
9.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zamówiony Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie/firmie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument powinien na swój własny koszt zwrócić zamówiony Produkt (odpowiednio zabezpieczony do transportu) na adres 4Values Sp. z o. o./BYONA Sp. z o. o, ul. Parzniewska 4, 05-800 Pruszków.

9.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument.

9.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

9.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
8.10. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
10.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
10.5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
10.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim i angielskim.

11.2. Zmiana Regulaminu:

11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.

11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

………………………………………………………………………………………………..

– Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Koszyk
Scroll to Top

CHCEMY NAGRODZIĆ TWOJĄ LOJALNOŚĆ

Korzyści z członkostwa w naszym programie lojalnościowym:

 • Możliwość wymiany punktów lojalnościowych na dowolne produkty
 • Możliwość zamówienia naszych produktów przedpremierowo
 • Prezent urodzinowy
 • Dni zakupu w których uzyskach więcej punktów lojalnościowych

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla.